هر روز را می‌توان ادامه‌ی روز قبل دانست. همانطور که هر ساعت را ادامه‌ی ساعت قبل و یا هر سال را ادامه‌ی سال قبل.

من می‌توانم ادامه‌ی تمام خودم باشم و یا اینکه از جایی به بعد تصمیم بگیرم که دیگر ادامه‌ی بخش‌هایی از خودم نباشم.

دیگر به خشم و نفرتی که نسبت به کسی داشتم ادامه ندهم.

دیگر به مهربانی یا لطفی که در حق کسی انجام می‌دادم، ادامه ندهم.

و یا کاری را که سال‌ها بر حسب وظیفه و یا عادت انجام می‌دادم را دیگر ادامه ندهم.

در خیلی از موقعیت‌ها ادامه دادن و یا ادامه ندادن در اختیار و دستان خودمان قرار دارد. فقط باید جایی آگاهانه ادامه دادن یا ادامه ندادن را انتخاب کرد.