داشتم کتاب غزلیات شمس تبریزی می‌خوندم که به این ابیات رسیدم:

با چنین رفتن به منزل کی رسی 

با چنین خصلت به حاصل کی رسی 

بس گران جانی و بس اشتردلی 

در سبک روحان یک دل کی رسی

اصطلاح شتردل برایم خیلی جالب بود. کمی که درباره‌ی معنای آن جستجو کردم متوجه شدم که به شخص ترسو، شتردل می‌گویند.

قبلاً بُزدل را بیشتر شنیده بودم.

جالب اینکه متوجه شدم برای توصیف یک فرد ترسو می‌توان از سایر حیوانات نیز مایه گذاشت مثلاً آهو، مرغ و یا حتی گاو.

به این شکل می‌توان شخص ترسو را ملغمه‌ای از حیوانات مختلف دانست: بزدل. شتردل. آهودل. مرغ‌دل. گاو‌‌دل.

در نقطه‌ی مقابل، فرد شجاع نیز با اصطلاحاتی مانند شیردل یا اژدهادل شناخته می‌شود.