عکس یک منظره‌ی زیبا را در اینستاگرام دید.

تصمیم گرفت به آنجا سفر کند و از نزدیک آن منظره‌ی زیبا را ببیند.

وقتی به آنجا رسید به جای آنکه مسحور دیدن شود، مشغول عکس گرفتن شد. سلفی. تکی. دسته‌جمعی.

به سرعت آنها را به اشتراک گذاشت تا همگان نیز بدانند که او هم آنجا بوده.

سفرش از یک عکس شروع شد و به یک عکس ختم شد.