پی‌نوشت:

بین تصمیم‌ گرفتن و تصمیم‌ نگرفتن، من تصمیم‌ گرفتن را ترجیح می‌دهم.

بین انتخاب کردن و انتخاب نکردن، من انتخاب کردن را ترجیح می‌دهم.

بین رأی دادن و رأی ندادن، من رأی دادن را ترجیح می‌دهم.

تصمیم‌ می‌گیرم، انتخاب می‌کنم و رأی می‌دهم.

چون معتقدم اختیار من در زندگی با همین موارد معنا پیدا می‌کند.