خشونت.

زاده‌ی تضاد منافع.

و ابزاری برای رسیدن به اهداف.

به گواه تاریخ، خشونت از گذشته‌های دور قرین و همنشین بشر بوده است.

به گواه امروز، خشونت هنوز هست و گویی تا ابد نیز می‌خواهد ادامه پیدا کند.

خشونتی که با پیشرفت و متمدن شدن بشر، فقط لباسِ ظاهری خود را تغییر داده، ولی هنوز که هنوز است با همان هیبتِ زشتِ خود، جانِ انسان‌ها را می‌گیرد.

خشونت بی‌رحم است. پاره پاره می‌کند و ویران می‌سازد. آواره می‌کند و به آتش می‌کشد.

خشونت صدا هم دارد. صدای آن گوش‌خراش و مهیب است.

خشونت طعم هم دارد. طعم آن گس و تلخ است.