اوایل که در قسمت پیام اختصاصی متمم، جملات روزانه‌ گذاشته می‌شد، آنهایی را که دوست داشتم در دفترچه یادداشتم، می‌نوشتم.

بعد از مدتی تصمیم گرفتم که آن جملات را در فایل Word بنویسم که به این شکل جستجو کردن در میان آنها راحت‌تر باشد.

بعد از مدتی دیگر، عکس آنها را هم شروع کردم به ذخیره کردن.

اما از اوایل امسال تصمیم گرفتم کار دیگری انجام دهم.

هر روز صبح پس از دو سه بار خواندن جمله‌ی پیام اختصاصی، سعی می‌کنم هر چیزی را اعم از احساس، خاطره، تجربه، تداعی و ... که به یادم می‌آید و به وسیله‌ی آن جمله می‌توانم بهتر آنها را بیان کنم و آنها را به جمله‌ای که خوانده‌ام گره بزنم، بنویسم.

برخی از روزها همه‌ی اینها می‌شود یک صفحه‌ی کامل و برخی از روزها هم می‌شود یک جمله و نه بیشتر.

به هرحال به نظرم به این شکل می‌توانم از چیزهایی که درباره‌ی هنر خواندن جملات کوتاه در روزنوشته‌های محمدرضا شعبانعلی خوانده بودم نیز اندکی عمل کنم.