شاید آن دشمن یک باور باشد.

یا فکری که ناخودآگاه وارد مغز شده. 

از اول که نمی‌دانستی دشمن است.

به اسم دوست و یاور و همراه راهش داده‌ای.

آمده و نشسته است.

مانده و رسوب کرده است.

عمیق شده است و ریشه‌دار. 

حال می‌خواهی آن را برکنی. از ریشه هم برکنی. 

ساده نیست. معلوم است ساده نیست. 

سخت است و دشوار. 

سهمگین است و طاقت‌فرسا.

مداومت می‌خواهد و استمرار. 

باید با قسمتی از وجودت بجنگی. 

بجنگی و آن را از پای درآوری و به دور بیندازی. 

ساده نیست. 

اصلاً ساده نیست.