حتماً باید چیزی در ذهن باشد که با دیدن چیزی دیگر، تداعی و یا سوالی در ذهن شکل بگیرد وگرنه با ذهنی تهی از مفاهیم، نمی‌توان به تنهایی از دیدن توقعی داشت.