به نظرم در زندگی از یک نقطه‌ای به بعد پول و ثروت یا موقعیت شغلی مناسب یا موفقیت‌های متعدد هست ولی ممکن است رضایت درونی نباشد.

رضایت درونی چیزی نیست که بشود حتماً برایش معادل بیرونی هم پیدا کرد. خیلی سخت‌تر از موفقیت‌های بیرونی هم به‌دست می‌آید.

اما به نظرم وقتی آدم به رضایت درونی برسد، از همه‌ی سرگردانی‌ها نجات پیدا می‌کند و به آرامش درونی عجیبی می‌رسد.