از دور به مانند شعله‌ای شمع بودی

در تاریکی مطلق

نزدیکت شدم

نزدیکتر

آنقدر نزدیک که اکنون احساس می‌کنم

در برابر خورشیدی سوزان ایستاده‌ام

قصدم این بود که از گرمایت

وجودم را سرشار کنم

اما حالا

وجودم در حال شعله‌ور شدن است.