این عبارت ابتدای برخی از پیام‌ها برای من دوست نداشتنی است. مخصوصاً وقتی که نام و نام خانوادگی مشتری مورد نظر هم مثلاً به این شکل می‌آید:

مشتری گرامی آقا/خانم  طاهره خباری ... .

اصلاً نمی‌دانم چه لزومی دارد که در خطاب این مشتری گرامی، حتماً جنسیت او را هم با حدس و گمان ذکر کنیم.

مگر چه ایرادی دارد تنها بگوییم: «مشتری گرامی». همین و بس.

نمی‌دانم آن‌کسی که متن چنین پیام‌هایی را برای مشتریان یا مخاطبانش تنظیم می‌کند، آیا تا به حال به عنوان یک مشتری به حس خودش هنگام خواندن این پیام دقت کرده است؟