برخی از اوقات بی‌دقتی موجود در برخی از تحقیقات علمی انجام شده در سطح دانشگاه‌های داخلی کشورمان موجب حیرت و شگفتی من می‌شود. با وجود اینکه محقق مورد نظر در سطح هیئت علمی دانشگاه است ولی تحقیقی که انجام داده فاقد دقت علمی کافی است.

داشتم در مورد موضوعی، تحقیقات داخلی را می‌خواندم که متوجه شدم اکثر آنها به عددی اشاره می‌کنند که برگرفته از یک تحقیق علمی در کشور چین است. وقتی به اصل تحقیق مراجعه کردم و آن را خواندم، دیدم که محقیق آن تحقیق پس از ارائه نتایج خودشان نوشته‌اند:

وقتی این جملات را خواندم با خودم گفتم، وقتی که آنها با این صراحت بیان می‌کنند که نتایج تحقیق‌شان حتی برای کل بخش کشاورزی کشور چین نمی‌تواند قطعی و معلوم تلقی شود، آن وقت چطور محقق داخلی با قطعیت از نتایج این تحقیق استفاده می‌کند و آن را به کل بخش کشاورزی کشور ایران تعمیم می‌دهد.

واقعاً جای تأسف دارد از اینکه برخی از اوقات شاهد چنین کارهای غیرعلمی از طرف محققان داخلی هستیم، آن هم تنها به‌خاطر پُر کردن رزومه‌ی کاری و ارتقاء رتبه‌ی علمی.