اگر چیزی را

با عمق وجود

با ژرفای روح

و به تمامی

احساس کرده باشی

نمی‌توانی آن را فراموش کنی.

مگر می‌شود چیز عمیقی را به دست فراموشی سپرد

آن خاطره، آن احساس، آن تجربه، می‌ماند

شاید روزها بگذرند و بخواهند گرد فراموشی روی آن بریزد

اما چیزی را که جان از آن سرشار شود

هیچ گذری،

نه روزها، نه هفته‌ها، نه ماه‌ها و نه حتی سال‌ها

قدرت محو و کم‌رنگ کردن آن را نخواهند داشت.