برخی روزها آنچنان مورد هجوم کلمات و جملات قرار می‌گیرم که تا ننویسم نمی‌توانم آرام بگیرم.

برخی روزها آنچنان تهی از کلمات و جملات می‌شوم که ننوشتن آرام و قرار از من می‌گیرد.

برخی روزهای دیگر هم هست که میان نوشتن و ننوشتن کلمات و جملاتی که بر ذهنم جاری می‌شود، دچار تردید می‌شوم.