احساس می‌کنم، کسی که نیست، کسی که هست را از پا در می‌آورد.

گروس عبدالملکیان