پی‌نوشت: کلمات ابزارهایی در دست ما هستند تا از آنها استفاده کنیم. وجود کلمات در فرهنگ لغت دلیلی بر این نیست که حتماً آن چیز معادلی در دنیای واقعی هم دارد.

به عبارتی اینکه با استفاده از کلمات بر چیزهایی که در دنیای واقعی وجود دارد، برچسب‌هایی مانند بزرگ، کوچک، زنده و... می‌زنیم، ملاکی بر این نیست که آن چیز در دنیای واقعی حتماً بزرگ یا کوچک یا زنده باشد. ما با استفاده از ابزار کلمات تنها سعی می‌کنیم مشاهدات خود را از دنیای واقعی طبقه‌بندی کنیم، برچسب‌گذاری کنیم تا به این شکل در ذهن‌مان بهتر ثبت و ماندگار شوند.