یک دو حرفی ساده که با بود و نبودش می‌تواند تفاوت‌های عمیق و گسترده‌ای را به‌وجود آورد:

امید - ناامید

خواسته - ناخواسته

رفیق - نارفیق

ممکن - ناممکن

دانسته - نادانسته

توان - ناتوان

مهربان - نامهربان

سازگار - ناسازگار

سالم - ناسالم

شاسیته - ناشایسته

راحت - ناراحت

راضی - ناراضی

راستی - ناراستی

قابل - ناقابل

خالص - ناخالص

بینا - نابینا

پخته - ناپخته

پاک - ناپاک

درست - نادرست

...